PGA

La Programació General Anual (PGA) és el document que concreta els aspectes relatius a l'organització i funcionament del centre per a cada curs. A l'enllaç trobareu la PGA del curs actual:


IES Son Ferrer

C/ Còndor, 9
07181 Son Ferrer (Calvià)

Telf: 971.230.470